Vernissage: Rainer Maria Rilkes «Duineser Elegien» – ein Werkkomplex

Ce contenu est disponible en allemand. Veuillez sélectionner en haut à droite DE.

Widmungsexemplar der «Duineser Elegien» Rilkes an Nanny Wunderly-Volkart
Widmungsexemplar der «Duineser Elegien» Rilkes an Nanny Wunderly-Volkart (Foto: NB, Simon Schmid)
https://www.nb.admin.ch/content/snl/fr/home/expo-manif/manif-passees/va2023/duineser-elegien.html