Events 2021

Ludwig Hohl & Blaise Cendrars

11.09.2020 18 h VERSCHOBEN: 2021
Lecture de textes de Ludwig Hohl et de Blaise Cendrars avec Antonin Moeri et Stefan Zweifel. Présenté par Ariane Lüthi.

Ulrich Becher

21.10.2020 18 Uhr VERSCHOBEN: 2021
Eine Hommage an den Exilschriftsteller Ulrich Becher. Film, Lesung und Gespräch mit Dieter Bachmann, Anja Becher und Thomas Sarbacher.

https://www.nb.admin.ch/content/snl/en/home/exhibitions-events/past-events/events-2121.html